Välkommen på årsmöte den 15 Mars.

Hej Alla !

Tisdag den 15 Mars kl 18:30 i klubblokalen på Kasenabbevägen (Dagny’s) är du välkommen på årsmöte för Uddevalla CK.

På årsmötet kommer det ekonomiska resultatet för klubben presenteras och ny styrelse väljas.

Motioner från klubbens medlemmar ska vara inkomna till mig: arjan.vosselman senast 8 Mars.

Dagordning: (finns även bifogad)

1. Årsmötet öppnas.

2. Fastställande av föredragningslistan.

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

4. Val av ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare för mötet.

6. Val av två (2) protokolljusterare och rösträknare.

7. Behandling av verksamhetsberättelsen.

8. Behandling av förvaltningsberättelsen.

9. Behandling av revisionsberättelsen.

10. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

11. Val av ordförande för en tid av ett (1) år.

12. Val av tre (2) styrelseledamöter för en tid av två (2) år. (I tur att avgå: Jan Ove Holmberg & Erik Olsson )

13. Val av två (2) styrelsesuppleanter för en tid av ett (1) år (har varit Mattias Lind & Karolina Hanson).

14. Val av två(2) revisorer för en tid av ett (1) år. (Har varit Arne Lindh o. Åke Hansson)

15. Val av revisorssuppleant för en tid av ett (1) år. (Har varit Lars Olvén)

16. Val av valberedning för en tid av ett (1) år. (Har varit Per Beckeman, Jesper Johansson och Ingvar Kåberg)

17. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

18. Fastställande av medlemsavgifter

19. Årsmötet avslutas.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, inkomna motioner samt styrelsens förslag finns tillgängliga 1 vecka före årsmötet hos klubbens ordförande.

Varmt välkomna!

Styrelsen för Uddevalla CK

**************************************************************************************** Note: If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify us immediately by replying to the message and deleting it from your computer. Thank you. ****************************************************************************************