Årsmöte 2023

Hej alla Cykelvänner!
Nu har det gått ännu ett år, och det är dags för Cykelklubbens årsmöte.
Onsdagen den 1 Mars kl. 19:00 
Plats: Ford Brandt, Hogebergsvägen 3 Uddevalla
Varmt Välkomna!

Dagordning:

1. Årsmötet öppnas.
2 Fastställande av dagordning.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av sekreterare för mötet.
6. Val av två (2) protokolljusterare och rösträknare.
7. Behandling av verksamhetsberättelsen.
8. Behandling av förvaltningsberättelsen.
9. Behandling av revisionsberättelsen.
10. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
11. Val av ordförande för en tid av ett (1) år.
12. Val av styrelseledamöter för en tid av två (2) år.
13. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett (1) år
14. Val av två(2) revisorer för en tid av ett (1) år.
15. Val av revisorssuppleant för en tid av ett (1) år.
16. Val av valberedning för en tid av ett (1) år.
17. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
18. Fastställande av medlemsavgifter
19. Cykelarrangemang 2023
20. Övriga frågor
21. Årsmötet avslutas.